Założenia projektu

Głównym założeniem projektu  „Z EDUMUZ w logopedię” jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Marii Zofii Tomaszewskiej w grupach przedszkolnych.

Projekt skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedów i wszystkich chętnych realizować projekt. Jest on zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej Przedszkola.

 

Cele główne

wynikające z  Podstawy Programowej Przedszkola

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.

  1. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności) dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
  2. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca, śpiewu.

 

Cele szczegółowe w zakresie profilaktyki logopedycznej:

– ćwiczenia na wyrazach dźwiękonaśladowczych

– ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego ( faza wydechu)

– ćwiczenie natężenia , tempa i barwy głosu

– rozwijanie słuchu fonemowego

– usprawnianie funkcji językowych w zakresie budowania zdania

– usprawnianie narządów artykulacyjnych

– kształtowanie nawyku prawidłowej wymowy głosek ustnych i nosowych ( m, b)

– wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych

-zwrócenie uwagi na prawidłową realizację głosek: k, g, h, s, sz, r

– różnicowanie głosek opozycyjnych

-usprawnianie pionizacji języka

Cele szczegółowe w zakresie zajęć umuzykalniających:

– rozwijanie poczucia rytmu

– uwrażliwianie na odgłosy otaczającego świata

– rozwijanie refleksu, słuchu i pamięci muzycznej

– rozwijanie pamięci słuchowej

– zwrócenie uwagi na wartości terapeutyczne : wyciszenie, uspokojenie

– rozwijanie wyobraźni ruchowej

– rozwijanie koncentracji i podzielności uwagi

– uwrażliwianie na głośność i dynamikę dźwięków

– usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej

– wdrażanie do zespołowego wykonywania zadań

ZADANIE NA MAJ

PIOSENKA: TRELE TRELE

ZADANIE NA KWIECIEŃ

PIOSENKA: W OKNIE U MARYSI

ZADANIE NA MARZEC

PIOSENKA: JA JESTEM WĘŻEM

ZADANIE NA LUTY

PIOSENKA: CHIŃSKI MUR

ZADANIE STYCZNIOWE

PIOSENKA: BAŁWANEK Z PIĘŚCI

 

ZADANIE GRUDNIOWE

PIOSENKA: SZAL DLA MIKOŁAJA

ZADANIE LISTOPADOWE

PIOSENKA „RANO BYŁ DESZCZYK” – MASAŻYK

ZADANIE PAŹDZIERNIKOWE

PIOSENKA „RYTMICZNY DESZCZYK”

 

ZADANIE WRZEŚNIOWE

PIOSENKA „DZIEŃ DOBRY NASZYM RĄCZKOM”