DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP:

Przedszkole nr 9  „Leśne Ludki” w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole9.gniezno.pl

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole nr 9 ,,Leśne Ludki”

Ulica Radosna 4

62- 200 Gniezno

Tel. 61 426 47 87

e-mail: przedszkole9@poczta.onet.pl

 

POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowanymi,

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

INFORMACJE DODATKOWE- STRONA POSIADA:

Narzędzie ustawień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie w stopce strony) a w nim:

-podwyższony kontrast,

-możliwość powiększenia liter,

-podświetlane linki,

-mapa strony,

-jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 30 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Barbara Robińska, email: przedszkole9@poczta.onet.pl lub

kontakt telefoniczny: 61 426 47 87

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO- SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony  internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

-budynek przedszkola łatwo odnaleźć, mieści się on bezpośrednio przy ulicy,

-do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się na ulicy Radosnej,

-do budynku prowadzi szeroki chodnik,

-budynek posiada dwa wejścia,

-wejściem głównym nie można dostać się do budynku wprost z poziomu terenu, wyłącznie po schodach,

-nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

-osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,

-w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się  szeroki  korytarz,

-sale mają prostokątny kształt, wejścia do nich pozbawione są progów,

-w budynku są 3 drogi ewakuacyjne, oznaczone tylko w sposób wizualny,

-schodu we wnętrzu budynku są proste , ale wąskie, po jednej stronie posiadają poręcz,

-do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach,

– w przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

APLKACJE MOBILNE

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej