1.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i pracownicy Przedszkola zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na konto nr  40 90650006 0000 0000 4024 0001  lub u intendentki. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do intendentki.

2.      Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodzica (opiekuna prawnego) od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za wyżywienie Przedszkola w ustalonym terminie.

3.      W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata miesięczna  za wyżywienie zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.

4.      Naliczanie opłat za wyżywienie dzieci dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

Całodzienna stawka żywieniowa dla dzieci obowiązująca od  dnia 01.10.2022r. wynosi: 10,00 zł

3 posiłki 10,00 zł dziennie,
2 posiłki
7,10 zł dziennie (śniadanie, obiad)
2 posiłki
7,20 zł dziennie (obiad, podwieczorek)
1 posiłek
4,30 zł dziennie (obiad)

Śniadanie- 2,80zł

Obiad- 4,30 zł

Podwieczorek- 2,90zł

 W Regulaminie pobierania opłat znajdziecie Państwo:
– regulamin pobierania opłat
– aktualny cennik posiłków
– wzór deklaracji godzinowej wraz z cenami poszczególnych posiłków
– wzór wniosku o zwolnienie całkowite/częściowe z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w Przedszkolu Nr 9 w Gnieźnie