Diagnoza osiągnięć dzieci w przedszkolu PDF Drukuj Email

DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Aby, poznać potrzeby i możliwości każdego dziecka, należy je zdiagnozować wstępnie na początku roku szkolnego, w ciągu roku na bieżąco obserwować trudności oraz osiągnięcia dzieci i na koniec edukacji przedszkolnej zdiagnozować kompetencje dzieci kończących edukację przedszkolną. Dokumentacja obserwacyjna dziecka to odrębny dla każdego dziecka arkusz rozwoju w którym nauczyciel zaznacza posiadane/nabyte umiejętności w poszczególnych sferach rozwoju.

Diagnoza przedszkolna powinna koncentrować się na wybranych czynnościach, umiejętnościach, sprawnościach i kompetencjach dziecka w następujących sferach:

 • sfera somatyczna ,która odnosi się do zdrowia fizycznego (konstrukcji fizycznej, odporności  fizycznej, historii przebytych chorób, materialno-socjalnych warunków rozwoju oraz elementarnej wiedzy dziecka z zakresu higieny bezpieczeństwa czy ekologii)
 • sfera motoryczna (duża i mała motoryka) zwracamy uwagę na kontrolę napięcia mięśniowego, która ma wpływ  na umiejętności utrzymania się w odpowiedniej pozycji, przemieszczania się, chwytania - posługiwania się różnymi przyborami, orientacją przestrzenna.
 • sfera emocjonalno-społeczna ( aktywność społeczna)to nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, to samoobsługa i praca na rzecz innych ,to również zainteresowania.
 • sfera rozwoju poznawczego to umiejętność korzystania ze zmysłów (wzrokowego, słuchowego, dotykowego), spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolności interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk w których dziecko uczestniczy, zdolności odtwórcze i twórcze.
 • sfera rozwoju mowy  i myślenia, która określa kompetencje: językowe komunikacyjne, twórcze, zadaniowe, wykonawcze.

Wskazane jest, aby ten sam arkusz umożliwiał zaznaczanie postępów nie tylko w danym roku szkolnym, ale przez cały okres pobytu dziecka w placówce przedszkolnej. Widać wtedy nie tylko zmiany, ale także ich tempo na przestrzeni całego okresu obserwacji. Obserwacja różnych aspektów rozwoju dziecka pomoże nauczycielowi dobrać odpowiednią drogę wspomagania tego rozwoju. Wiedza o dziecku pozwoli na stopniowe korygowanie i kompensowanie trudności we współpracy ze specjalistami.

INFORMACJE O DZIECKU MOŻNA UZYSKAĆ:

 • obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
 • obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
 • analizując wytwory działalności dziecka: teczka z wytworami dziecięcymi, rysunkami, z kartami dziecka, konstrukcje, układanki, które informują m.in. o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
 • analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka;
 • analizując karty informacji o dziecku, prowadząc rozmowy z rodzicami

Diagnoza w naszym przedszkolu przeprowadzana jest w oparciu o ważne dokumenty opracowane przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem Dyrektora p. Danieli Napieczyńskiej  a mianowicie:

 1. PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I MONITOROWANIA UMIEJĘTNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ DZIECI.
 2. SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 9 W GNIEŹNIE
 3. PROCEDURA PLANOWANIA PRACY LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU NR 9

Nauczyciel zobowiązany  jest do poznania potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, które pozostaje pod jego działaniem wychowawczo - dydaktycznym. W przypadku dostrzeżenia niepokojących sygnałów dotyczących jakiegokolwiek obszaru rozwoju dziecka, nauczyciel informuje o tym rodziców wskazując potrzebę dodatkowych konsultacji ze specjalistami w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innymi. Odpowiednio do wyników  tych badań, dziecku i jego rodzinie przysługuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielana przez przedszkole. W naszym przedszkolu prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci posiadających orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla dzieci wymagających  pomocy w  oparciu o indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju oraz w zakresie  terapii logopedycznej. Dzieci są objęte odpowiednią opieką przez  nauczycieli i specjalistów  we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

POSTĘPOWANIE LOGOPEDY :

Za zgodą rodziców nauczyciel logopeda przeprowadza przesiewowe badania mowy a następnie badania logopedyczne podstawowe i uzupełniające Systematyczna terapia logopedyczna realizowana jest na terenie przedszkola i przekazywane są  ćwiczenia logopedyczne do utrwalania w domu podczas  cyklicznych konsultacji z rodzicami. Korzysta się  z programu profilaktyki logopedycznej „Szy, ży, czy, dży – już pięknie mówimy”. Organizowane są przez logopedę szkolenia, warsztaty dla rodziców i  dla grona pedagogicznego.