Statut i koncepcja pracy przedszkola PDF Drukuj Email

 

NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9  JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA , KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I JEST SYSTEMATYCZNIE ANALIZOWANA.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 9 W GNIEŹNIE

 

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu 29.08.2016

Podstawa prawna:

- art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 2156 ze zmianami)

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

STATUT ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TREŚCI:

 

v   POSTANOWIENIA OGÓLNE

v   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

v   SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

v   BEZPIECZEŃSTWO

v   POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

v   SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

v   ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

v   ORGANY PRZEDSZKOLA

v   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

v  ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

v   WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

v ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

v PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY WYCHOWANKÓW

v OCHRONA DZIECI I RODZINY

v OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

v   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Powyższe dokumenty są do wglądu: STATUT w biurze Wicedyrektora, Intendenta i w gabinecie Logopedy, KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA – w poszczególnych grupach.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 9 „LEŚNE LUDKI”

NA LATA 2015-2020 OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

POD KIERUNKIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole nr 9 w Gnieźnie jest przyjazne dzieciom i rodzicom.

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Buduje środowisko społeczne dziecka i kształtuje jego postawy moralne. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, a sposób funkcjonowania opiera się na wymaganiach określonych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym oraz idei zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym,  kulturowym i ekonomicznym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 1. Przedszkole dba o prawidłowy przebieg procesów wspomagania i edukacji dziecka.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu są zgodne z polityką oświatową państwa i zapewniają rozwój podmiotów przedszkola.
 3. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje ze nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 4. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 5. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Efekty działalności dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole, dzieci nabywają niezbędne w tym celu wiadomości i umiejętności. Oprócz tradycyjnych metod przyswajania wiedzy, przedszkole tworzy warunki do aktywnego poszukiwania i odkrywania np. poprzez zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje w naturalnym środowisku. Wychowankowie przedszkola mają możliwość samorealizacji i poznawania swoich możliwości oraz  talentów. Uczą się także samodzielności i bycia w grupie. Poznają wzajemne prawa i obowiązki oraz sposoby postępowania w relacjach z innym wynikające z poznawanych wartości uniwersalnych takich jak  dobro, prawda, odpowiedzialność, przyjaźń, piękno. Przedszkole w szczególny sposób troszczy się o bezpieczeństwo. Dzieci poznają zasady bezpiecznej zabawy oraz zachowania w codziennych sytuacjach np. w otoczeniu urządzeń i maszyn, na ulicy, nad wodą, w relacjach ze zwierzętami, roślinami i innymi ludźmi. W sytuacjach trudnych dziecko wie jak się zachować i kogo poprosić o pomoc. Liczne sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwojowi intelektualnemu dziecka, kształceniu umiejętności matematycznych i doskonaleniu kompetencji komunikowania się. W poszerzonym zakresie dzieci poznają środowisko naturalne i uczą się je chronić. Prowadzone corocznie działania w ramach nadzoru pedagogicznego, a także obserwacje pedagogiczne i badanie gotowości szkolnej potwierdzają wysoki  poziom wiedzy i umiejętności dzieci

Nauczyciele rozpoznają i dokumentują potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. W sytuacji deficytów i problemów edukacyjnych i wychowawczych przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, dążą do ujednolicenia oddziaływań środowiska przedszkolnego i rodzinnego i realizują zalecenia wynikające z podstawy programowej a dotyczące kontaktów na linii przedszkole-dom.

Zakres współpracy dotyczy:

 • adaptacji dzieci do przedszkola
 • realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu;
 • dążenia do jednolitości oddziaływań;
 • przekazywania informacji  na temat poziomu rozwoju i postępów dziecka, a także sposobu funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
 • informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów na temat przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod wspierania dziecka;
 • realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia, w tym bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • upowszechniania modelu zrównoważonego rozwoju;
 • włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola;
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
 • promocji  placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe;
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • konsultacje i porady indywidualne;
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac);
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;
 • organizacja szkoleń i  warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców;
 • organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych;
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola poszczególnych grup.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska społecznego, a także odpowiada  na jego potrzeby. Realizuje projekty edukacyjne i programy własne, których realizacja przebiega we współpracy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego. Bogaty kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości został połączony z ideą zrównoważonego rozwoju. Przedszkole  promuje  tę  ideę w otoczeniu przedszkola.

W Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Przedszkole promuje swoje działania. W celu usprawnienia i poszerzenia tych działań powołano  zespół ds. promocji, który jest odpowiedzialny za sprawny obieg informacji wewnątrz przedszkola i za przekazywanie informacji o naszych działaniach na zewnątrz.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadaniem na najbliższe lata jest pozyskanie specjalistów (także w ramach nowych kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli), którzy będą odpowiedzialni za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszyscy pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą i tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania oparty na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. W celu lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powołano zespoły zadaniowe.  Procedury postępowania w ramach pracy zespołowej, zakresy zadań i ich dokumentowanie są przedmiotem doskonalenia pracy przedszkola.

Pomieszczenia przedszkolne, ich wyposażenie oraz teren przedszkolny sprzyja realizacji programów oraz zaspakajaniu potrzeb dzieci, w tym zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole doskonali swoją bazę lokalową, w tym wyposażanie placówki w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Dzięki sk lokalnym. Dobra lokalizacja, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola.

 

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN

 1. Dostosowanie pracy przedszkola do zmian w podstawie programowej, w tym osłuchiwanie z językiem nowożytnym;
 2. Doskonalenie systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci;
 3. Usprawnienie sposobu indywidualizacji oddziaływań;
 4. Wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci wychowanków, rozwijanie ich aktywności twórczej;
 5. Doskonalenie systemu procedur;
 6. Zintegrowanie systemu bezpieczeństwa w przedszkolu;
 7. Promocja nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej;
 8. Promocja przedszkola jako ośrodka zrównoważonego rozwoju.