Atuty naszej placówki PDF Drukuj Email

Przedszkole nr 9 "LEŚNE LUDKI" w Gnieźnie przy ulicy Radosnej 4 jest placówką publiczną podlegającą pod Urząd Miasta. Dzięki swej nazwie i działalności wychowawczo-dydaktycznej jest ściśle związane z edukacją prozdrowotną i proekologiczną oraz z tradycją Gniezna - pierwszej stolicy Polski. Ważnym zadaniem placówki jest również otwarcie na kontakty i edukację  regionalną  i europejską. W pobliżu przedszkola znajduje się jedno z czterech jezior gnieźnieńskich – jezioro Jelonek z malowniczym parkiem, które jest często odwiedzane przez dzieci. Osiedle Piekary na którym znajduje się nasze przedszkole mieści się z dala od ruchliwych ulic, co daje przebywającym w placówce dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Plac przedszkolny otaczający budynek jest ogrodzony, pełen zieleni, bezpieczny, przeznaczony do gier i zabaw terenowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Ogródek przedszkolny wyposażony jest w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt, który jest wkomponowany w scenerię zieleni, co z kolei stwarza odpowiednie warunki do realizacji zadań opiekuńczo–wychowawczo i dydaktycznych. Wyposażenie to jest bogatsze dzięki wysiłkom Urzędu Miasta, które doposażyło nasz plac w atrakcyjny sprzęt. Dzieci miały okazję korzystać z niego od kwietnia do września 2010 przebywając na zajęciach sportowo– rekreacyjnych. Placówka mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym, dużym piętrowym budynku. Sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 3,  Stadem Ogierów, oraz pięknym parkiem otaczające jezioro Jelonek. W budynku znajduje się sześć przestronnych, słonecznych i wyposażonych sal do zajęć dydaktycznych z nowoczesnymi łazienkami, duża szatnia dziecięca jak również sala do zajęć dodatkowych. Budynek przedszkolny, a w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Przedszkole stwarza sytuacje do bezpośredniego kontaktu ze sztuką, literaturą i przyrodą, dążąc do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz aby całe otoczenie przedszkola sprzyjało ich bezpieczeństwu. Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych. Stwarzając przemyślane sytuacje edukacyjne mądrze wspierają dziecko w jego rozwoju, ujawniające jego zdolności i talenty. Dobra zabawa jest fundamentem rozwoju dziecka. Kadra placówki doskonali swoje kwalifikacje zgodnie z założeniami programowymi. Przedszkole realizuje projekt ekologiczny „I ty możesz zostać przyjacielem zwierząt". Celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw społecznych i proekologicznych wśród całej społeczności przedszkolnej, a więc przedszkolaków, rodziców,   członków ich rodzin, pracowników oraz wśród społeczności lokalnej. W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy wiele działań mających na celu zbiórkę karmy dla zwierząt leśnych w różnych porach roku, współpracę z Nadleśnictwem Gniezno, Wydziałem Ochrony Środowiska, zakładem komunalnym URBIS oraz palcówkami przedszkolnymi z terenu miasta Gniezna.  Założyliśmy na terenie placówki  „Gniazdo do segregacji odpadów” do którego dzieci, rodzice i pracownicy systematycznie wrzucają odpady komunalne dokonując ich segregacji.

NASZ PLAC JEST PIĘKNIE ZAGOSPODAROWANY, WYPOSAŻONY W SPRZĘT DO ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

ATUTEM PRZEDSZKOLNYM SĄ NASZE KĄCIKI PRZYRODY WYRÓŻNIAJĄCE NAS SPOŚRÓD INNYCH

Priorytetem naszej placówki jest:

  • edukacja przyrodniczo-ekologiczna

To budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami, aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie  i eksperymentowanie, formułowanie wniosków i spostrzeżeń, również gospodarka odpadami - zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków  jego zanieczyszczenia, zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody. Współpraca z Nadleśnictwem Gniezno i Polskim Klubem Ekologicznym w Gnieźnie oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska- Urzędu Miasta zainicjowała działania ekologiczne- organizując  i uczestnicząc w  konkursach, spotkaniach, prezentacjach ekologicznych oraz w akcjach takich jak: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT”, „SPRZĄTANIE ŚWIATA", „DNI ZIEMI".

  • edukacja prozdrowotna

Pozwala wyposażyć  dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi, jeżeli się pojawią. Działania realizowane w ramach wychowania zdrowotnego dotyczą także osób odpowiedzialnych za dzieci – ich rodziców, opiekunów, nauczycieli.

  • edukacja regionalna

Rozumiana jako umożliwienie młodym ludziom poznawania dziedzictwa kulturowego regionu, wartości i treści regionalnych.

Stosownie do tych priorytetów korzystamy z  treści edukacyjnych  zawartych w opracowanych przez nas programach  własnych, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a mianowicie:

  • Program ekologiczny „TAJEMNICZY ŚWIAT PRZYRODY”
  • Program zdrowotny „ŻYJMY ZDROWO”
  • Program regionalny „WIELKOPOLSKA MAŁA OJCZYZNA”
  • Program wspierania uzdolnień i zainteresowań dzieci „DOBRZE BAWIĘ SIĘ I POZNAJĘ SIEBIE


Nasze przedszkole "LEŚNE LUDKI " zwyciężyło w konkursie TVP Poznań na "Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole". Nagrodą był udział w programie poznańskiej telewizji z cyklu "Wielkopolskie przedszkole" zatytułowanym "Wędrówki przedszkolaka". Otrzymaliśmy wiele cennych zabawek, które wzbogaciły nasze sale edukacyjne. Zostaliśmy laureatami w gronie najlepszych 15 przedszkoli w województwie wielkopolskim. Przedszkola oceniali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Elżbieta Leszczyńska, Mirosława Abreu Diaz, Bernardeta Polak oraz przedstawiciele TVP Poznań: Jolanta Hajdasz, Agata Ławniczak i Eugenia Durowicz. Jury przyznawało punkty za przygotowane przez przedszkole warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz proponowaną ofertę edukacyjną. Program “Wędrówki przedszkolaka” można było oglądać na antenie poznańskiej telewizji co dwa tygodnie. Realizowany  był  przez dwa lata i przedstawiał  etapy rozwoju dzieci, uczęszczających do przedszkola oraz poprzez proponowaną ofertę edukacyjną  ma zachęcać rodziców do podjęcia decyzji o edukacji przedszkolnej swoich dzieci .Realizacja tego programu telewizyjnego była  częścią projektu pt. ”Edukacja przedszkolna szansą dla dzieci z województwa wielkopolskiego” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasze Przedszkole znalazło się w czołówce najlepszych przedszkoli w Wielkopolsce z czego jesteśmy bardzo dumni!!!!!. Mamy się czym pochwalić.

Przedszkole brało udział w projekcie  „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna", którego celem było kształtowanie prozdrowotnego stylu życia gnieźnieńskich dzieci poprzez ich udział w zajęciach ogólnorozwojowych, integracyjnych oraz korekcyjnych zmierzających do poprawy ich stanu zdrowia. W związku z tym w  przedszkolu przyjmowaliśmy w czerwcu 2010 roku delegację zagraniczną z Turcji. We wrześniu 2010 roku w Kolegium Europejskim odbyło się   spotkanie delegacji z Węgier, Litwy i Ukrainy na temat inwestycji finansowanych ze środków unijnych, a następnie goście zwiedzili naszą placówkę. Natomiast w październiku 2010 roku w ramach podsumowania projektu odwiedzili nas przedstawiciele z innych miast naszego kraju,  którzy podobne projekty realizowali na terenie swojej gminy. Kolejny projekt w którym nasza placówka brała udział „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat” dotyczył upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Gniezna, a tym samym wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3-5 lat poprzez realizację programu edukacyjnego skierowanego dla dzieci objętych i nieobjętych edukacją przedszkolną w Gnieźnie.

W przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadziło ewaluację zewnętrzną mającą na celu zgromadzenie kompleksowych informacji na temat jakości pracy placówki  i jego funkcjonowania. Zespół wizytatorów do  spraw  ewaluacji przygotował  raport jako rezultat ewaluacji zewnętrznej polegającej na zebraniu i zanalizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola. Raport z ewaluacji zewnętrznej, stanowi źródło informacji na temat działań podejmowanych w obszarach efekty, procesy, środowisko i zarządzanie w naszej placówce. Ewaluacja miała także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole  wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministerstwa edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. Ocenę uzyskaliśmy wysoką z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację INNOWACJI PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNEJ „Z ekologią za pan brat - leśne ludki  bawią nas”, którą i w obecnym roku szkolnym 2014/2015 będziemy realizować. Innowacja została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i  opracowana  zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności innowacyjnej publicznych placówek oświatowych.

Innowacja ma na celu rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczo-ekologicznym, wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności w celu podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez aktywny i twórczy udział w różnorodnych działaniach i akcjach - podnoszenie kompetencji przyrodniczo– ekologicznych dzieci i ich rodziców.

Chcąc wspierać dzieci  w odkrywaniu własnej drogi, podążać za ich indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci, tworzymy ciekawe środowisko   pokazując  otaczający świat, organizujemy w przedszkolu  przedstawienia teatralne, spotkania z interesującym ludźmi, stwarzamy  warunki, aby   dzieci  miały  okazję zaprezentować swoje zainteresowania, zamiłowania  oraz organizujemy wiele innych ciekawych atrakcji, które dają możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci. Ponadto prowadzone są nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego i logopedii. Przedszkolaki się nie nudzą. Każda chwila pobytu w przedszkolu jest wypełniona działaniami dzieci.