1.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i pracownicy Przedszkola zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na konto nr  40 90650006 0000 0000 4024 0001  lub u intendentki. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do intendentki.

2.      Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodzica (opiekuna prawnego) od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za wyżywienie Przedszkola w ustalonym terminie.

3.      W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata miesięczna  za wyżywienie zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.

4.      Naliczanie opłat za wyżywienie dzieci dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

Całodzienna stawka żywieniowa dla dzieci obowiązująca od  dnia 01.01.2018r. wynosi: 6,00 zł

o       3 posiłki  100% całodzienna stawka żywieniowa   6,00 zł
o       2 posiłki  73%   śniadanie + obiad                      4,40 zł
o       1 posiłek  45%   obiad                                  2,70 zł
o       1 posiłek 28%    śniadanie                              1,70 zł
o       1 posiłek 27%   podwieczorek                            1,60 zł