1.      Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i pracownicy Przedszkola zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na konto nr  40 90650006 0000 0000 4024 0001  lub u intendentki. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do intendentki.

2.      Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodzica (opiekuna prawnego) od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za wyżywienie Przedszkola w ustalonym terminie.

3.      W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata miesięczna  za wyżywienie zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.

4.      Naliczanie opłat za wyżywienie dzieci dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć prowadzonej przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.

Całodzienna stawka żywieniowa dla dzieci obowiązująca od  dnia 01.10.2021r. wynosi: 8,00 zł

  1. 3 posiłki –  100 % (śniadanie, obiad, podwieczorek)        8,00 zł
  2. 2 posiłki –   72,5 % (śniadanie, obiad)                                 5,80 zł
  3. 1 posiłek – 28,75 % (śniadanie)                                           2,30 zł
  4. 1 posiłek – 43,7% (obiad)                                                        3,50 zł
  5. 1 posiłek – 27,5 % (podwieczorek)                                      2,20 zł